Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy pracownicze i z zakresu ubezpieczeń społecznych

Radca prawny udziela kompleksowej pomocy prawnej m.in. w sprawach dotyczących:

  • przywrócenia do pracy,
  • zapłaty odszkodowania w związku z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę,
  • uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • sprostowania świadectwa pracy,
  • ustalenia prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, zasiłku pogrzebowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej, wojskowej renty rodzinnej.

dokumenty